'Οροι Εγγύησης - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Services > Dealer Area
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση καλύπτει τα αποδεδειγμένα εκ κατασκευής ελαττωματικά εξαρτήματα για διάρκεια ενός (1)έτους από την ημερομηνία αγοράς ή βάση της δοθείσας εγγύησης από το εργοστάσιο κατασκευής.Σεκαμία περίπτωση η συσκευή δεν αντικαθίσταται παρά μόνον όταν κριθεί αναγκαίο από την AMF ELECTRONICS  
To έντυπο δελτίου επισκευής συσκευής (RMA) πρέπει να είναι συμπληρωμένο πλήρως και να επισυνάπτεται το παραστατικό πώλησης.
Δεν πρέπει να έχει γίνει καμία τροποποίηση της συσκευής.  
Η συσκευή δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί .
Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.  
Η επισκευή γίνεται στο εργαστήριο της AMF ELECTRONICS στην έδρα της ή στην έδρα του εργοστασίου κατασκευής.
Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.
Οι επισκευές που γίνονται υπό την εγγύηση ή η αντικατάσταση προϊόντος, δεν επεκτείνουν το χρόνο αυτής .
Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχουν τηρηθεί οι όροι εγγύησης που βρίσκονται εντός του προϊόντος καθώς και στο site της  AMF ELECTRONICS

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  
1. Τα έξοδα μεταφοράς (παραλαβής και παράδοσης)  
2. Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο)  
3. Καμένα ακουστικά, μεγάφωνα & crossover, καμένες οθόνες, καμένα τροφοδοτικά και πλακέτες, καμένα CCD και CMOS καμερών, κάψες μικροφώνων.  
4. Σπασμένες, στραπατσαρισμένες ή γρατζουνισμένες προσόψεις και κουτιά.  
5. Εμπλοκή συσκευής από λάθος κατά την αναβάθμιση λογισμικού.
6. Αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν σε όμοιες συσκευές.  7. Αναλώσιμα υλικά (π.χ. καλώδια σύνδεσης, μπαταρίες,  λάμπες, LED κτλ)  
8. Καθαρισμό και συντήρηση συσκευών.  

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  
1. Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή.
2. Η συσκευή ελέγχετε και επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης.  
3. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από την επισκευή ή την άρνηση επισκευής η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη και τα είδη θα προωθούνται προς ανακύκλωση
4. Συστήνεται να ελέγχονται λειτουργικά οι συσκευές κατά την παραλαβή τους.  
5. Παρέχονται 3 μήνες εγγύηση για επισκευές εκτός εγγύησης για την βλάβη που έγινε η επισκευή.  
6. Για επισκευές εκτός εγγύησης οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο service.  
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE
 
         
  • Επισκευή ανά ώρα € 40
  • Ελάχιστο   κόστος διάγνωσης ή επισκευής  € 40
  • Μέγιστο κόστος επισκευής που δεν απαιτείται έγκριση   από τον καταναλωτή € 50
  • Επίσκεψη τεχνικών στο χώρο επισκευήςεγκατάστασης   (Ελάχιστη χρέωση. Συμπεριλαμβάνεται η 1η ώρα)
  • Ισχύει   για εντός λεκανοπεδίου € 195 /   Τεχνικό
  • Παραμονή τεχνικών στο χώρο   επισκευήςεγκατάστασης(τιμή χρέωσης από την 2η και πλέον ανά ώρα)  € 50/   Τεχνικό / ώρα

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.


Συσκευές για οικιακή χρήση ( επίγειοι και δορυφορικοί ψηφιακοί δέκτες, κλπ):
Η εταιρεία AMF ELECTRONICS (εφεξής καλούμενη η Εταιρεία) εγγυάται δια του παρόντος στον πελάτη ότι η παρούσα οικιακή συσκευή με τα ως άνω στοιχεία (τύπος-αριθμός σειράς-κωδικός) είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή για την ανωτέρω αναγραφόμενη Περίοδο Εγγυήσεως, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται. Ο χρόνος εγγύησης του εκάστοτε είδους καθορίζεται από το είδος, τη χρήση, και τη κατασκευάστρια εταιρεία.
Σε περίπτωση που εντός της περιόδου εγγυήσεως η συσκευή αποδειχτεί ελαττωματική και το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού υλικού ή κατασκευής, η Εταιρεία αναλαμβάνει κατ’επιλογή της να την επισκευάσει ή να την αντικαταστήσει με άλλη, με την προσκόμιση από τον πελάτη της παρούσας εγγύησης και του τιμολογίου αγοράς της συσκευής. Η υποχρέωση αυτή προς αντικατάσταση ή επισκευή αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συσκευή. Σε περίπτωση διακοπής παραγωγής της συσκευής ή πτώχευσης ή διακοπής της λειτουργίας της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, η Εταιρεία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης.
Για την έναρξη της ισχύος της εγγύησης παρακαλείστε εντός 10 ημερών από την αγορά της να αποστείλετε με Fax  ή ταχυδρομικώς  στην εταιρεία μας αντίγραφο της παρούσας εγγύησης συμπληρωμένο καθώς και της απόδειξης αγοράς του δέκτη. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και μόνο χρήση.
Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε επισκευή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, τους οποίους ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. Κάθε αξίωση κατά της Εταιρείας στα πλαίσια της παρούσας Εγγυήσεως θα υποβάλλεται στην Εταιρεία γραπτώς με αναφορά του τύπου της συσκευής καθώς και του σειριακού αριθμού της συσκευής και της φύσης του ελλατώματος, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τότε που ο πελάτης παρατηρήσει για πρώτη φορά το ελάττωμα.
Με την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης η Εταιρεία ή αντιπρόσωπός της ειδικά εξουσιοδοτημένος θα μπορούν να ελέγχουν ή να επιθεωρούν τη συσκευή στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας. Η μεταφορά της συσκευής γίνεται από τον πελάτη με δικά του έξοδα και αν η μεταφορά γίνει από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς. Στην περίπτωση που μία αξίωση που εγερθεί με βάση την παρούσα εγγύηση, είναι εκτός των όρων ή της διάρκειας της παρούσας εγγυήσεως, τότε τα έξοδα του ελέγχου και της επισκευής αυτής βαρύνουν τον αγοραστή.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή μερών αυτής που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κακή διαχείριση, λειτουργία της συσκευής εκτός των προδιαγραφών αυτής και εκτός της συγκεκριμένης εφαρμογής της συσκευής, από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, αμέλεια συντήρησης ή προστασίας της συσκευής ή εξαρτημάτων αυτής από σκόνη, υγρασία, κακή τροφοδοσία, ανωμαλίες εγκατεστημένου καλωδίου δικτύου, επέμβαση στη συσκευή, από ξένο προς την Εταιρεία κέντρο επισκευής, εγκατάσταση υλικού από μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία άτομο, ατύχημα, κακή μεταφορά προς και από τον αγοραστή, χρησιμοποίηση σε εφαρμογή ή περιβάλλον το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν συνίσταται από τον κατασκευαστή, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέραν των προβλεπομένων στις προδιαγραφές, λάθος κατά την εγκατάσταση,εμπλοκή κατά την διάρκει αναβάθμισηης λογισμικού, ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου εγκατάστασης, ως επίσης και από λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (απεργίες, πόλεμοι, βανδαλισμοί κ.λ.π.).
Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση δίδει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς για την ποιότητα και την καταλληλότητα της συσκευής για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά τυχόν υπέστη ο πελάτης ή τρίτος άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα εγγύηση, τη συσκευή ή τη χρήση της, όπως επίσης και από τυχόν καθυστέρηση επισκευής ή αποστολής ανταλλακτικού από την κατασκευάστρια της συσκευής εταιρεία.
Η Εταιρεία επίσης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παρεπόμενη ζημιά, απώλεια ή καταστροφή υπέστη τυχόν ο πελάτης ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, άλλης περιουσίας ή άλλης συσκευής, ή για απώλεια κέρδους, εσόδων, καλής φήμης και πελατείας, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν στηρίζονται (σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες ή ακίδες και κομμένα καλώδια.
Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της AMF Electronics και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Συσκευές για επαγγελματική χρήση ( συστήματα επεξεργασίας ραδιοτηλεοπτικών σημάτων headend, επαγγελματικοί ενισχυτές κλπ):
Η εταιρεία AMF ELECTRONICS (εφεξής καλούμενη η Εταιρεία) εγγυάται δια του παρόντος στον πελάτη ότι η παρούσα συσκευή με τα ως άνω στοιχεία (τύπος-αριθμός σειράς-κωδικός) είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή και καλύπτετε από ένα έτος εργοστασιακής εγγύησης ή βάση της δοθείσας εγγύησης από το εργοστάσιο κατασκευής, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, με την επιφύλαξη των κάτωθι όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
Ο χρόνος εγγύησης του εκάστοτε είδους καθορίζεται από το είδος, τη χρήση, και τη κατασκευάστρια εταιρεία. Σε περίπτωση που εντός της περιόδου εγγυήσεως η συσκευή αποδειχτεί ελαττωματική και το ελάττωμα είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού υλικού ή κατασκευής, η Εταιρεία αναλαμβάνει κατ’επιλογή της να την επισκευάσει ή να την αντικαταστήσει με άλλη, με την προσκόμιση από τον πελάτη της παρούσας εγγύησης και του τιμολογίου αγοράς της συσκευής. Η υποχρέωση αυτή προς αντικατάσταση ή επισκευή αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συσκευή. Σε περίπτωση διακοπής παραγωγής της συσκευής ή πτώχευσης ή διακοπής της λειτουργίας της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, η Εταιρεία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης.
Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε επισκευή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατασκευάστριας της συσκευής εταιρείας, τους οποίους ο αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται. Κάθε αξίωση κατά της Εταιρείας στα πλαίσια της παρούσας Εγγυήσεως θα υποβάλλεται στην Εταιρεία γραπτώς με αναφορά του τύπου της συσκευής καθώς και του σειριακού αριθμού της συσκευής και της φύσης του ελλατώματος ( συμπλήρωση εντύπου δελτίου επισκευής RMA εταιρείας) , εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τότε που ο πελάτης παρατηρήσει για πρώτη φορά το ελάττωμα. Με την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης η Εταιρεία ή αντιπρόσωπός της ειδικά εξουσιοδοτημένος θα μπορούν να ελέγχουν ή να επιθεωρούν τη συσκευή στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δίνατε να εκτιμήσει ότι το προς επισκευή μηχάνημα πρέπει να επισκευαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής. Η μεταφορά της συσκευής γίνεται από τον πελάτη με δικά του έξοδα και αν η μεταφορά γίνει από την Εταιρεία, αυτή γίνεται για λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς. Στην περίπτωση που μία αξίωση που εγερθεί με βάση την παρούσα εγγύηση, είναι εκτός των όρων ή της διάρκειας της παρούσας εγγυήσεως, τότε τα έξοδα του ελέγχου και της επισκευής αυτής βαρύνουν τον αγοραστή.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή μερών αυτής που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κακή διαχείριση, λειτουργία της συσκευής εκτός των προδιαγραφών αυτής και εκτός της συγκεκριμένης εφαρμογής της συσκευής, από κακή ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, αμέλεια συντήρησης ή προστασίας της συσκευής ή εξαρτημάτων αυτής από σκόνη, υγρασία, κακή τροφοδοσία, ανωμαλίες εγκατεστημένου καλωδίου δικτύου, επέμβαση στη συσκευή, από ξένο προς την Εταιρεία κέντρο επισκευής, εγκατάσταση υλικού από μη εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία άτομο, ατύχημα, κακή μεταφορά προς και από τον αγοραστή, χρησιμοποίηση σε εφαρμογή ή περιβάλλον το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν συνίσταται από τον κατασκευαστή, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέραν των προβλεπομένων στις προδιαγραφές,εμπλοκή κατά την διάρκει αναβάθμισηης λογισμικού,  λάθος κατά την εγκατάσταση, ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου εγκατάστασης, ως επίσης και από λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (απεργίες, πόλεμοι, βανδαλισμοί κ.λ.π.).
Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση δίδει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς για την ποιότητα και την καταλληλότητα της συσκευής για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά τυχόν υπέστη ο πελάτης ή τρίτος άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα εγγύηση, τη συσκευή ή τη χρήση της, όπως επίσης και από τυχόν καθυστέρηση επισκευής ή αποστολής ανταλλακτικού από την κατασκευάστρια της συσκευής εταιρεία. Η Εταιρεία επίσης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παρεπόμενη ζημιά, απώλεια ή καταστροφή υπέστη τυχόν ο πελάτης ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, άλλης περιουσίας ή άλλης συσκευής, ή για απώλεια κέρδους, εσόδων, καλής φήμης και πελατείας, σε οποιαδήποτε νομική βάση και αν στηρίζονται (σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μόνο μέχρι την τρέχουσα αξία της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες ή ακίδες και κομμένα καλώδια.
Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της AMF Electronics και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2024 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο